Menu

Copyrights

Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Tegeltjeswijsheid.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die Tegeltjeswijsheid.nl toekomen op grond van de Auteurswet.

2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Tegeltjeswijsheid.nl tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio opnames, producten en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Tegeltjeswijsheid.nl, ongeacht of deze aan de contractant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

3. Alle door Tegeltjeswijsheid.nl eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio opnames, (elektronische) bestanden, andere materialen en andere producten, zijn uitsluitend bestemd om door de contractant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Tegeltjeswijsheid.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

4. Tegeltjeswijsheid.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5. Alles op de website is eigendom van Tegeltjeswijsheid.nl en mag niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Tegeltjeswijsheid.nl.